EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

SEKRETARIAT
EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH

wybrany na X Zjeździe EUWP w Pułtusku 24.11.2018 r.


EUWP


Prezydent EUWP
Edward Trusewicz

Edward Trusewicz – sekretarz generalny EUWP – ur. 10 maja 1979 r. na Litwie. Z wykształcenia dyrygent i pedagog. Ma siedmioletni staż pracy pedagogicznej i dziesięcioletnie doświadczenie w służbie cywilnej Republiki Litewskiej.

W 2000 roku został wybrany na członka Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. W grudniu 2001 r. wygrał konkurs na stanowisko sekretarza Związku Polaków na Litwie. Funkcję tę pełnił do końca roku 2012, kiedy to otrzymał nominację na stanowisko wiceministra kultury Republiki Litewskiej (2013-2014). Od 2015 r. jest doradcą w Kancelarii Sejmu Republiki Litewskiej.

W ramach działalności społecznej jest producentem i reżyserem imprez polskich na Litwie, m.in. pochodów (gromadzących ok. 10 tys. osób) z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą w Wilnie, koncertów emitowanych w TVP Polonia, przedsięwzięć artystycznych adresowanych do Polaków na Litwie i innych wydarzeń kulturalnych. Był założycielem i członkiem zarządu Niezależnej Organizacji Europejskiej Młodzieży Polonijnej, której potrzebę powołania zainicjował Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. W latach 2006-2012 był sekretarzem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W latach 2003-2011 pełnił mandat radnego Samorządu Rejonu Trockiego, w latach 2011-2015 został wybrany na radnego Samorządu Miasta Wilno. W latach 2011-2015 był szefem Komisji ds. Młodzieży w Samorządzie Miasta Wilno, przewodniczącym Rady Nadzorczej Wileńskiego Pogotowia Ratunkowego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki samorządowej Komunikacja Miejska w Wilnie, członkiem Rady Nadzorczej Kliniki Odontologii Szpitalu Uniwersyteckiego w Wilnie. W latach 2016-2018 był ekspertem oceniającym projekty kulturalne w Radzie ds. Kultury Republiki Litewskiej, od roku 2017 – ekspert ds. projektów kulturalnych w Samorządzie Miasta Wilno, od 2019 r. – członek kapituły Nagrody św. Krzysztofa nadawanej przez mera Samorządu Miasta Wilno.

Jest zdobywcą tytułu plebiscytu organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński” oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej – Polak Roku 2012. Jest posiadaczem Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Wiceprezydent EUWP
Teresa Sygnarek

Wiceprezydent EUWP - Teresa Sygnarek urodziła się w Polsce, w Gliwicach, gdzie skończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na Politechnice Śląskiej, na wydziale architektury.

Aktywny członek ZHP, instruktor zuchów i przybocznych, w stopniu o.p.phm. Od 1969 roku w Szwecji gdzie ukończyła studia na wydziale ekonomii i marketingu na Uniwersytecie w Lund oraz podyplomowe studia „International Marketing”.

Od 1986 roku aktywny działacz polonijny w Ognisku ”Kwiaty Polskie”, organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież pochodzenia polskiego. Ognisko prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i wychowaczą a jej zasadniczym celem jest wzbudzanie zamiłowania do polskiej kultury oraz polskich tradycji narodowych, głównie poprzez taniec i śpiew. W Ognisku Teresa Sygnarek pełniła funkcje rewizora, sekretarza, wiceprezesa i od roku 2004 jest prezesem tejże organizacji.

Od 2002 roku zasiada w Zarządzie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych (ZOP) gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa oraz od 2008 roku działa w Zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Organizacji Etnicznych w południowej Szwecji (SIOS-Syd). Jest redaktorem naczelnym kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”.

Za zasługi dla Polski została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Otrzymała także srebrny i złoty Medal Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji za zasługi dla Polonii szwedzkiej oraz Honorową Odznaką Ogniska Kwiaty Polskie w stopniu złotym.

Sekretarz generalny EUWP
Wojtek Białek

Wojciech Białek. Magister socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, działacz społeczny i twórca pierwszych struktur polonijnych migracji poakcesyjnej po roku 2004 w Irlandii, z zawodu doświadczony pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi w Irlandii. W Irlandii przebywa od roku 2005, gdzie wyjechał, by poznać zachodnią Europę i zdobyć doświadczenie zawodowe.

W roku 2005 zakładał stowarzyszenie polonijne w Cork MyCork, którego był Prezesem, następnie w roku 2006 został zaproszony do kształtowania pierwszej w Irlandii organizacji o charakterze pomocowym nazwanej Centrum Wsparcia i Integracji Together-Razem. Z organizacją od tego czasu jest związany i zasiadał w niej jako Prezes w Zarządzie oraz Sekretarz w Zarządzie do roku 2016. Następnie na mocy nominacji Zarządu Centrum Together-Razem jest dyrektorem wykonawczym w organizacji.

Z zawodu i pasji jest również certyfikowanym w Irlandii terapeutą uzależnień, od 2018 r został nominowanym przez Public Participation Network w Cork przedstawicielem do zarządu Local Drug and Alcohol Task Force, ponadto od roku 2019 reprezentuje organizacje pozarządowe w Komisji ds. Relacji Międzynarodowych przy Radzie Miasta w Cork. Od roku 2016 zasiada w zarządzie Forum Polonia w Irlandii, a od 2018 w Sekretariacie EUWP.

Za swoją wieloletnią pracę na rzecz Polaków nagrodzony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi oraz wyróżnieniem przez Volunteer Ireland.


Skarbnik EUWP
Korinna Wesołowski

Korinna Wesołowski urodziła się w Budapeszcie, w rodzinie polsko – węgierskiej. Jest psychologiem, studia magisterskie skończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a specjalizację w Budapeszcie na Uniwersytecie im. Eötvös Lóránd.

Od 2004 pracuje jako psycholog szkolny roku w Budapeszcie w szkole Óbudai Nagy László Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Jako córka Andrzeja Wesołowskiego znanego, wieloletniego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech zaangażowana była w działalność polonijną od wczesnego dzieciństwa. Korinnna po raz pierwszy przejmuje prezesurę Stowarzyszenia w 2004 roku a po raz drugi, wybrana zostaje w roku 2017 i pełni tę funkcję obecnie.

Od 2006 roku jest też przewodniczącą Samorządu Narodowości Polskiej w Óbuda – Békásmegyer. W latach 2011 - 2014 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Finansowej Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech a od 2014 jest radną tego samorządu. W latach 2004 – 2012 była członkiem Komisji Młodzieżowej EUWP.

W 2016 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.


Sekretarz EUWP
Helena Legowicz

Helena Legowicz urodziła się w 1954 r. w Olbrachcicach. Jest z zawodu bibliotekarką oraz polską działaczką społeczną i kulturalną na Zaolziu.

W 1978 r. ukończyła Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Była kierownikiem Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie w latach 1985 – 2017.

Od 1999 jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. Piastowała m.in. funkcję przewodniczącej Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, a następnie była członkiem Zarządu Głównego PZKO. W 2017 na XXIII Zjeździe Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) została wybrana na funkcję prezesa tej organizacji, którą pełni do dzisiaj.


Sekretarz EUWP
Gerwazy Longher

Gerwazy Longher urodził się w 1972 r. w Pârteşti de Sus, w polskiej rodzinie z Nowego Sołońca. Jest politykiem oraz polonijnym działaczem gospodarczym i społecznym. Jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie im. Gheorghe Zane w Jassach. Mieszka w Suczawie z żoną Victorią, córką Karoliną oraz synami: Stefanem i Aleksandru. Był też dyrektorem firmy SC Albin SRL Suczawa.

Od dzieciństwa występował w lokalnym polonijnym zespole folklorystycznym ,,Sołonczanka”. W latach 1998-2002 prowadził wówczas własną działalność gospodarczą, jednocześnie pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polaków w Nowym Sołońcu, współpracując aktywnie z kierownictwem Związku Polaków w Rumunii.

Od 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Związku Polaków w Rumunii – jedynej organizacji zrzeszającej mieszkających w Rumunii Polaków.

Jest posłem z ramienia mniejszości polskiej od 2002 r. do chwili obecnej, wybierany na kolejne kadencje w wyborach parlamentarnych w latach 2004, 2008, 2012 oraz w 2020 r. W Parlamencie Rumuńskim pełnił kolejno funkcje: Wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu mniejszości narodowych (2004 – 2012) i wiceprzewodniczącego grupy przyjaźni z Rzecząpospolitą Polską (2004 – 2012).

Został wyróżniony medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria”. Przez Prezydentów RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009) oraz Krzyżem Kawalerskim (2010) i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2022).


Sekretarz EUWP
Urszula Stefańska-Andreini

Urszula Stefańska-Andreini urodziła się w Czerniowcach, córka Zygmunta i Marianny z Bonieckich. Jest prawnikiem, nauczycielką i społeczną działaczką polonijną. Od 2006 r. jest wdową po Annunziato Andreini (prawniku i dyrektorze w Istituto Della Previdenza Sociale-INPS), ma córkę Claudię oraz wnuków Niccolò i Andrea Mucci.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczecinie i Szkołę Muzyczną w Szczecinie w klasa fortepianu (1957- 1961). Studia wyższe na Wydziałach Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1962-1969) i Università degli Studi di Roma „La Sapienza”(1969-1971). Mieszka we Włoszech w Rzymie od 1969 roku, gdzie otrzymała również następujące wykształcenie: specjalizacja w handlu zagranicznym w Istituto Nazionale per il Commercio Estero-ICE (1974), kurs habilitacyjny uprawniający do nauczania przedmiotów prawno-ekonomicznych (1975) a następnie konkurs włoskiego Ministerstwa Szkolnictwa Publicznego (1981). Otrzymała też włoski dyplom Ministerstwa Szkolnictwa Publicznego, upoważniający do nauczania wychowania muzycznego w szkołach włoskich. W Polsce pracowała jako handlowiec w PHZ „Universal” w Warszawie (1967-!969).

We Włoszech pracowała w Rzymie jako nauczycielka wychowania muzycznego w szkołach średnich (1975-1981) a następnie aż do emerytury jako nauczycielka prawa państwowego, cywilnego, handlowego, finansowego i ekonomii w państwowych Liceach Prawno-Ekonomicznych (1981 – 2005).

Była organizatorką wymian grup młodzieżowych pomiędzy liceum im. H. Dąbrowskiego w Warszawie, a rzymskimi liceami o kierunku prawno-ekonomicznym. Od 2000 r. jest członkiem Zarządu Rzymskiego Stowarzyszenia Włosko-Polskiego AIPRO. W Związku Polaków we Włoszech pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Polubownej (2009-2011) oraz wiceprezesa Związku (2011-2015).

Od 2015 pełni przez kolejne kadencje funkcję prezesa Związku Polaków we Włoszech – organizacji federacyjnej zrzeszającej najważniejsze stowarzyszenia polonijne z różnych regionów Włoch. Przez Prezydenta RP została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2014).


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ