EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

STATUT
EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH

Zatwierdzony przez X Zjazd EUWP, w Pułtusku, w dniu 24.11.2018 r.


Artykuł 1. PRZEPISY OGÓLNE


§ 1 Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, zwana dalej Unią, jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.

§ 2 Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest kraj rezydencji jej Prezydenta, a adresem dla korespondencji jest adres jego biura.

§ 3 Językiem urzędowym Unii jest język polski.

 • Unia nosi nazwę: w języku angielskim Union of Polish Communities in Europe;
 • w języku niemieckim Europäische Union der Polnischen Gemeinschaften;
 • w języku francuskim Union des Communautés Polonaises en Europe.

§ 4 Unia może być członkiem organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Unii.


Artykuł 2. CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI


§ 5 Celem Unii jest:

 1. integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego;
 2. uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie;
 3. zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego;
 4. reprezentowanie Polonii europejskiej wobec struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

§ 6 Unia realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych;
 2. wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów;
 3. wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje;
 4. współpracę z kontynentalnymi i światowymi organizacjami polonijnymi;
 5. współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi, z którymi łączą Unię wspólne cele statutowe;
 6. reprezentację i wspieranie interesów Polonii i ich centralnych organizacji wobec władz: europejskich, polskich i krajów zamieszkania;
 7. motywowanie wszelkich struktur w Polsce dla szerszego popierania wspólnot polonijnych,
 8. dbanie o dobre imię Polski i Polaków;
 9.  rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra;
 10. wspieranie i udział w inicjatywach promujących współpracę regionalną organizacji członkowskich.

§ 7 Działalność Unii finansowana jest:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z dotacji władz polskich i europejskich;
 3. z darów osób fizycznych i prawnych;

Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Unii.


Artykuł 3. CZŁONKOSTWO


§ 8 Organizacją członkowską  Unii może być:

 1. ogólnokrajowa organizacja polonijna o charakterze społecznym działająca na terenie państwa europejskiego;
 2. największa organizacja polonijna w danym kraju, w przypadku braku organizacji wymienionej w punkcie a;
 3. ogólnoeuropejska organizacja polonijna;
 4. europejski oddział ogólnoświatowej organizacji polonijnej;

§ 9 Organizacje przystępujące do Unii mogą uzyskać następujący status:

 1. członkostwo zwyczajne, dla organizacji określonych w § 8,
 2. status obserwatora, dla ważnych organizacji polonijnych, nie spełniających warunków określonych w § 8.

§ 10 Organizacje członkowskie mają prawo do:

 1. interwencji władz Unii w ich sprawach i na ich życzenie;
 2. dotacji ze środków centralnych Unii;
 3. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Unii;
 4. udziału w zebraniach statutowych władz Unii;
 5. otrzymywania bieżącej informacji o działalności Unii.

W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej do końca pierwszego kwartału każdego roku wszystkie prawa członkowskie ulegają zawieszeniu do dnia opłacenia zaległej składki.

§ 11 Obowiązkiem organizacji członkowskiej jest:

 1. realizowanie zadań statutowych Unii i ustaleń Zjazdu;
 2. opłacanie corocznie składki członkowskiej z góry na następny rok, przelewem na wskazane konto lub na Zjeździe albo Radzie Prezesów, w wysokości zatwierdzonej przez Zjazd.
 3. Informowanie Sekretariatu Unii o ważnych dla organizacji wydarzeniach, walnych zgromadzeniach organizacji oraz o aktualnych zmianach w zarządzie i statucie organizacji.

§ 12 Obowiązkiem organizacji posiadającej status obserwatora jest opłacanie corocznie składki administracyjnej. Organizacja ta ma prawa, jak określone w §10, za wyjątkiem punktu c).

§ 13 Decyzję o członkostwie podejmuje  Sekretariat i przedkłada do zatwierdzenia  przez Zjazd lub Radę Prezesów. Instancją odwoławczą w sprawach członkowskich jest Zjazd Unii.

§ 14 Utrata członkostwa może nastąpić:

 1. na wniosek o wystąpieniu organizacji członkowskiej;
 2. decyzją Zjazdu lub Rady Prezesów, jeżeli organizacja nie spełnia warunków statutowych Unii, a zwłaszcza warunków określonych w  § 8 i § 11, oraz gdy organizacja decyzją Zjazdu lub Rady Prezesów prowadzi działalność sprzeczną z działalnością Unii.

§ 15  Członkostwo w Unii nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych w niej organizacji.


Artykuł 4. WŁADZE UNII


§ 16 Organizacja władz Uni

 1. Władzami Unii są:
  1. Zjazd;
  2. Rada Prezesów;
  3. Sekretariat;
  4. Komisja Rewizyjna.
 2. Prawomocność władz Unii określa quorum 2/3 reprezentowanych organizacji członkowskich w przypadku Zjazdu i Rady Prezesów, 2/3 członków w przypadku Sekretariatu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia władz Unii mogą mieć charakter zamknięty na żądanie większości obecnych delegatów.

§ 17 Zjazd jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich i delegatów. 

 1. Na Zjeździe, organizację posiadającą członkostwo zwyczajne reprezentuje prezes lub jeden pełnomocny delegat, organizację posiadającą status obserwatora reprezentuje jeden pełnomocny delegat. Na swoje miejsce prezes może wydelegować inną osobę z odpowiednim pełnomocnictwem.
 2. Każda organizacja z danego kraju reprezentowana przez prezesa lub prawomocnego reprezentanta legitymuje się przydzielonymi im mandatami.
 3. Mandaty decydują w głosowaniach w ważnych dla Uni decyzjach i są przynależne według następującej zasady:
  1. każdy kraj ma prawo do jednego mandatu dla jego reprezentatywnej organizacji należącej do Uni;
  2. kraje posiadające centralne organizacje lub federacyjne struktury demokratycznie zjednoczonych organizacji otrzymują dodatkowo jeden, dwa lub trzy mandaty;
  3. dodatkowe mandaty wymienione § 17 p.3 b określa rozporządzenie „Statutowy przydział mandatów” zatwierdzany przez Zjazd lub Radę Prezesów na wniosek Sekretariatu.
 4. Zjazd przygotowany i zwoływany jest przez Sekretariat raz na trzy lata, przy czym termin Zjazdu winien być ogłoszony przynajmniej 6 miesięcy wcześniej, a program Zjazdu przynajmniej 2 miesiące wcześniej.
 5. Do zadań Zjazdu należy:
  1. wybór przewodniczącego obrad, dwóch sekretarzy i dwóch asesorów;
  2. ustalenie ilości ważnych na Zjeździe mandatów
  3. powołanie komisji zjazdowych i zatwierdzenie ich przewodniczących
  4. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sekretariatu oraz sprawozdania kontroli Komisji Rewizyjnej;
  5. udzielenie absolutorium ustępującemu Sekretariatowi;
  6. wybór na trzy letnią kadencję Prezydenta Unii;
  7. wybranie na trzyletnią kadencję składu Sekretariatu;
  8. wybór Komisji Rewizyjnej;
  9. dokonywanie zmian statutowych;
  10. zatwierdzenie planu działalności, budżetu, wniosków i uchwał;
  11. decyzja o przystąpieniu do innej organizacji;
  12. decyzje w sprawach członkowskich;
  13. ustalenie wysokości składki członkowskiej i administracyjnej;
  14. przyznanie tytułu Honorowego Prezydenta Unii za szczególne zasługi .
 6. Zjazd może powołać tematyczne komisje o charakterze stałym działające w okresie między Zjazdami. Członków komisji i ich zastępców Zjazd powołuje spośród prezesów organizacji członkowskich i posiadających status obserwatora. Komisje planują swą działalność i współpracują z Sekretariatem i Radą Prezesów, którym zdają sprawozdanie.
 7. Protokół ze Zjazdu winien być dostarczony w terminie sześciu tygodni – odwołanie co do rozbieżności może nastąpić w terminie ośmiu tygodni. Odpowiedzialny za terminowe dostarczenie protokołu jest przewodniczący obrad i sekretarze Zjazdu.

§ 18 Rada Prezesów jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich.

 1. W miejsce prezesa, organizacja może oddelegować inną osobę, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo i mandaty.
 2. Radę Prezesów zwołuje Sekretariat raz na rok w latach pomiędzy Zjazdami, przy czym termin, miejsce i program Rady winien być ogłoszony przynajmniej 2 miesiące wcześniej.
 3. Do zadań Rady Prezesów należy:
  1. ocena rocznej pracy Sekretariatu;
  2. zatwierdzenie planu działalności i budżetu;
  3. analiza sytuacji w Unii i w poszczególnych organizacjach;
  4. opiniowanie planowanych działań Sekretariatu;
  5. zatwierdzanie czasowych (do najbliższego Zjazdu) zmian w składzie Sekretariatu;
  6. uchwalanie decyzji w sprawach członkowskich;
  7. zatwierdzanie rozporzedzeń statutowych.
 4. Protokół z Rady Prezesów winien być dostarczony w terminie sześciu tygodni – odwołanie co do rozbieżności może nastąpić w terminie ośmiu tygodni. Odpowiedzialny za terminowe dostarczenie protokołu jest przewodniczący obrad i sekretarze Zjazdu.

§ 19 Sekretariat Unii składa się z Prezydenta Unii oraz nominowanych przez niego Wiceprezydenta, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, oraz wybieranych przez Zjazd trzech Sekretarzy.

 1. Prezydent Unii nie może pełnić naczelnych funkcji w organizacji krajowej. Wybierany jest przez Zjazd, na najwyżej dwie kolejne kadencje. Przed wyborem kandydat na Prezydenta prezentuje swój życiorys, osiągnięcia i plany oraz może złożyć odpowiednie oświadczenia i deklaracje.
 2. Sekretariat powinien się zebrać przynajmniej dwa razy w roku.
 3. Do zadań Sekretariatu należy:
  1. realizacja zatwierdzonego planu działalności i uchwał Zjazdu i Rady Prezesów
  2. kierowanie działalnością Unii i występowanie w jej imieniu w okresie między Zjazdami i Radami Prezesów;
  3. opracowanie budżetu, rozporządzeń statutowych i planu działalności Unii;
  4. zwoływanie i przygotowanie Rady Prezesów i Zjazdu;
  5. przygotowanie kandydatur do prezydium i komisji Zjazdu.
 4. Zasady swej pracy Sekretariat określa w odrębnym regulaminie, zatwierdzanym przez Zjazd lub Radę Prezesów.
 5. W pracach Sekretariatu może pełnoprawnie uczestniczyć Honorowy Prezydent Unii.

§ 20 Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, pochodzących z różnych organizacji członkowskich.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności finansowej Sekretariatu;
  2. składanie Zjazdowi i Radzie Prezesów sprawozdania z działalności kontrolnej;
  3. stawianie na Zjeździe wniosku o udzielenie Sekretariatowi absolutorium.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

Artykuł 5.  PRZEPISY KOŃCOWE


§ 21 Decyzje wszystkich władz Unii zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw ujętych w § 22 i § 24, przy spełnieniu zasady prawomocności obrad. Głos przewodniczącego jest ważący w przypadku równowagi.

§ 22 Zmianę niniejszego statusu dokonuje Zjazd Unii kwalifikowaną większością  ¾ głosów. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.

§ 23 Nadzwyczajny Zjazd Unii zwołuje Sekretariat na wniosek własny, na pisemne żądanie co najmniej 2/3 organizacji członkowskich lub Rady Prezesów.

§ 24 Decyzję o rozwiązaniu Unii może podjąć jedynie Zjazd Unii, kwalifikowaną większością ¾ głosów. W takim przypadku majątek Unii musi być przekazany na cele polonijne.

§ 25 Niniejszy statut reguluje zasady funkcjonowania Unii. Wszelkie problemy winny być roztrzygnięte wewnętrznie

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ