EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Francja
 2022-05-04 Majowe Święta w Paryżu

We wtorek 3-go Maja 2022 roku Polonia Francuska uroczyście obchodziła święto kościelne Najświętszej Matki Boskiej Królowej Polski oraz 231-ą rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej znanej jako Konstytucja 3-go Maja.

To ważne święto kościelne związane jest ze ślubami polskiego króla Jana Kazimierza złożonymi 1-go kwietnia 1656 roku we lwowskiej Katedrze w okresie trwania „potopu szwedzkiego”. Według tekstu Ślubów Lwowskich Matka Boska została nazwana Królową Korony Polskiej, co miało na celu wzbudzenie, w okupowanym państwie, ducha patriotyzmu i mobilizacji do pokonania wrogów Ojczyzny i wyzwolenia, spod obcej okupacji, ziem całej Rzeczypospolitej.

To wstawiennictwo Matki Boskiej pozwoliło na stopniowe odzyskanie ziem przynależnych do Rzeczypospolitej i na jej dalsze pomyślne trwanie w swoich przedpotopowych granicach. Wrogowie zewnętrzni potrzebowali przeszło 100-u lat na kolejną inwazję Polski, aby wymazać ją z mapy Europy i świata. Ówcześni polscy patrioci końca XVIII wieku, skupieni wokół czołowych myślicieli tamtego czasu, przygotowali ważną ustawę rządową rangi Konstytucji, by zapobiec nadchodzącej ze wszystkich stron tragedii narodowej. I choć Konstytucja 3-go Maja w sposób nowoczesny porządkowała sprawy wagi państwowej, to jednak nie była w stanie pohamować naszych agresywnych sąsiadów. Rosja, Prusy i Austria, po trzecim, w 1795 roku rozbiorze Polski, na 123-y lata pozbawiły nas własnej państwowości i tym samym wolności i całkowitej niepodległości. Te trzy zaborcze państwa podzieliły się między sobą ziemiami wchodzącymi w skład przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, w 1918 roku, twórcy naszego państwa oba te, wielkiej wagi, wydarzenia postawili za wzór do naśladowania przez wszystkich obywateli i nadali im stosowną rangę w życiu społeczno-politycznym poprzez ustanowienie obowiązującego święta państwowego. II-ga Wojna Światowa i związana z nią okupacja Polski przerwała obchodzenie tego Święta we właściwy tj. uroczysty sposób przez polskich obywateli i przede wszystkim przez konstytucyjne instancje państwowe. Po II-giej wojnie, w trakcie trwania systemu komunistycznego w Polsce, władze robiły wszystko, aby je całkowicie wymazać z pamięci historycznej. Natomiast rzesze polskich żołnierzy i działaczy antykomunistycznych, którzy pozostali na emigracji, rokrocznie z szacunkiem świętowali i zachowywali pamięć o tych wydarzeniach i rocznicach. Wśród emigracji i polonii francuskiej pamięć o naszych losach i patriotycznej spuściźnie została zachowana do dnia dzisiejszego i zgodnie z tą tradycją Federacja Polonii Francuskiej zaprosiła do świętowania tych rocznic naszych rodaków poprzez uczestnictwo w uroczystej Mszy świętej odprawionej 3-go maja 2022 roku o godzinie 18:30 w polskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Saint Honoré, niedaleko Placu Concorde.

Mszy świętej przewodniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś, który wygłosił homilię. Nawiązał on do czytań obowiązujących w kościele, związanych ze świętem maryjnym i podkreślił znaczenie często przytaczanych haseł znajdujących się na sztandarach „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Dzisiaj te słowa są celowo i chętnie wypierane przez niektórych z życia jednostek, kraju i Europy przez przeciwstawne im neologizmy. Zamiast wiary w Boga proponuje się bezbożnictwo lub inne „byty”, a honor jest zastępowany jego brakiem. Ojczyznę przekształca się w jakiś bliżej nieokreślony ponadnarodowy twór bez określonych granic. Natomiast wiarę, historię, spuściznę dziejową i tradycje rodzime spycha się w zapomnienie.

W koncelebrowaniu księdzu Rektorowi asystowali ks. Krystian Gawron, Wicerektor PMK i członek Krajowej Rady FPF, ks. Wacław Szubert, były proboszcz tej parafii, i aktualny proboszcz ks. Paweł Witkowski.

Na zaproszenie Prezesa Federacji Polonii Francuskiej Stanisława Aloszko w uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polski we Francji: JE Ambasador, nowo mianowany w maja br. Jan Emeryk Rościszewski, Konsul Andrzej Szydło oraz pułkownik Marek Kurkowicz, szef Attachatu Wojskowego. Pomimo, że uroczystość we Francji odbywała się w dzień powszedni, w uroczystości wzięło udział liczne i aktywnie działające paryskie środowisko polonijne. Wśród tych osobistości należy wymienić m.in. Marię Jolantę Dźwigałę, Prezesa Stowarzyszenia Obrońców Krzyża i wieloletniego Wiceprezesa FPF, która przybyła ze członkami swojej organizacji (SOK) i jego pocztem sztandarowym, Grażynę Aloszko, Skarbnika FPF i wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji, Zbigniewa Adamka, członka Krajowej Rady FPF, Henryka Rogowskiego byłego Prezesa FPF, działaczy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji i ich Rodzin, w tym pana Floriana Załuskiego, reprezentanta Zarządu Krajowego SPK, Apoloniusza Serafina, sztandarowego Zarządu Krajowego SPK, jak również członków SPK z Koła Paryż i innych stowarzyszeń polonijnych.

Podziękowania należą się jednocześnie wszystkim, nie wymienionym z imienia i nazwiska, uczestnikom tych obchodów, którzy 3-go maja tego rok, swą obecnością uhonorowali to ważne dla Polonii Francuskiej święto. Specjalne słowa podziękowania kieruję pod adresem księdza Pawła Witkowskiego, proboszcza parafii WNMP na Concorde.


Redakcja tekstu EUWP na podstawie: Federacja Polonii Francuskiej,
tekst: Stanisław Aloszko, zdjęcia: Grażyna Aloszko


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.