EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2022-11-27 XI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

26 listopada 2022 r. w Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pułtusku obył się w formule hybrydowej XI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, którym podsumowano działalność organizacji za ostatnią, przedłużoną z powodu pandemii kadencję w latach 2019–2022 oraz wybrano nowe władze EUWP.Delegaci przyjechali do Pułtuska w przeddzień zjazdu. Po raz pierwszy zjazd odbył się w skromniejszej niż zazwyczaj formie hybrydowej, gdyż część delegatów wybrała zdalne uczestnictwo zjeździe poprzez platformę Zoom. Pięciogodzinnym obradom zjazdu przewodniczył prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat, który zainaugurował obrady oraz powitał delegatów i gości zjazdu: Zenkę Bańkowską - dyrektor zarządzającą ds. programowych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz przybyłego po przerwie Jarosława Narkiewicza - przewodniczącego Rady Polonii Świata.Sekretarzami zjazdu zostały Teresa Sygnarek – zdalnie i Barbara Wojda – na sali obrad. Powołano też komisję skrutacyjną w składzie: Mariusz Wałach – przewodniczący oraz członkowie: ks. Stanisław Kucharek i Urszula Stefańska-Andreini.

W części sprawozdawczej zjazdu sprawozdanie z działalności ustępującego Sekretariatu EUWP za lata 2019-2022 przedstawił prezydent Tadeusz Pilat a sprawozdanie finansowe skarbnik Korinna Wesołowski. Z upoważnienia uczestniczącego zdalnie przewodniczącego Czesława Błasika, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej podpisała i odczytała Teresa Opalińska-Kopeć oraz postawiła wniosek o udzielenie ustępującemu Sekretariatowi absolutorium, którego delegaci jednogłośnie udzielili i zatwierdzili oba sprawozdania Sekretariatu.W części wyborczej zjazdu ustępujący prezydent Tadeusz Pilat przedstawił kandydaturę Edwarda Trusewicza na stanowisko prezydenta EUWP, podkreślając jego doświadczenie w prace polonijnej, w szczególności na Litwie, jak również zaangażowanie w tworzenie młodzieżowej struktury NOEMP-u, pełnienie funkcji sekretarza EUWP w latach 2006-2012 oraz sekretarza generalnego EUWP w latach 2018-2022. W tajnych wyborach na stanowisko prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych delegaci jednogłośnie wybrali Edwarda Trusewicza. Nowo wybrany prezydent podziękował delegatom za zaufanie i wybór, a Tadeuszowi Pilatowi – za wieloletnią działalność w organizacji i doprowadzenie do jej obecnego wysokiego statusu.

Prezydent Edward Trusewicz nominował, a delegaci jednogłośnie zatwierdzili kandydatury:

- Teresę Sygnarek (Szwecja) na stanowisko wiceprezydenta EUWP;
- Wojciecha Białka (Irlandia) na stanowisko sekretarza generalnego EUWP;
- Korinnę Wesołowski (Węgry) na stanowisko skarbnika EUWP.

W tajnych wyborach członkami Sekretariatu, uzyskując największą liczbę głosów, zostali również: Helena Legowicz (Czechy), Gerwazy Longher (Rumunia) i Urszula Stefańska-Andreini (Włochy).

W tajnych wyborach, uzyskując największą liczbę głosów, członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Czesław Błasik (Rosja), Teresa Opalińska-Kopeć (Austria) i Maria Przybyła-Daczewska (Bułgaria).W ostatniej części obrad prezydent Edward Trusewicz wygłosił swoje exsposé poświęcone sprawom programowym i planom na przyszłość. W dalszej części nastąpiła dyskusja i raporty o stanie organizacji członkowskich, z których wiele boryka się z poważnym trudnościami. Sytuacja organizacji członkowskich jest bardzo zróżnicowana, część z nich otrzymuje solidne wsparcie z krajów zamieszkania oraz dotacje z Polski, inne nie otrzymują wsparcia ani od władz krajów zamieszkania, ani od polskich władz, mimo że poświęcają dużą część swej działalności sprawom Polski, jej narodowej kulturze i pielęgnowaniu tradycji. W tej części wystąpili również goście zjazdu Zenka Bańkowska i Jarosław Narkiewicz, z gratulacjami dla nowo wybranych władz EUWP prezydenta Edwarda Trusewicza i Sekretariatu, złożyli jednocześnie podziękowania dla odchodzących władz na ręce byłego prezydenta Tadeusza Pilata. Dyskusja dotyczyła również sprawy finansowania działalności takich polonijnych organizacji samorządowych jaką jest EUWP i jej niezależności politycznej od władz Polski i władz krajów zamieszkania.

Tadeusz Adam Pilat, który został w 2012 roku wyróżniony tytułem prezydenta honorowego EUWP, zamykając obrady zjazdu podziękował delegatom i gościom oraz złożył deklarację dalszej pracy dla dobra Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a w szczególności nowo wybranego prezydenta i Sekretariatu. Wieczorem uczestnicy zjazdu udali się na uroczystą kolację, pełną okazjonalnych gratulacji i podziękowań.W niedzielę na zaproszenie ks. prałata Wiesława Koska, proboszcza Bazyliki Pułtuskiej na tradycyjne spotkanie przed mszą św. udali się do plebanii: prezydent EUWP Edward Trusewicz, prezydent honorowy Tadeusz Pilat, poseł Gerwazy Longher i ks. Stanisław Kucharek. Delegaci na zjazd udali się do Bazylki Pułtuskiej na mszę św. w intencji Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, co zostało również wyrażone w modlitwie wiernych. Ks. Wiesław Kosek przywitał wszystkich delegatów, złożył gratulacje nowo wybranym prezydentowi, prezydentowi honorowemu i władzom EUWP, a pod koniec mszy udzielił błogosławieństwa uczestnikom eucharystii.

Edward Trusewicz


Edward Trusewicz urodził się w 1979 r. na Litwie. Z wykształcenia dyrygent i pedagog. Ma siedmioletni staż pracy pedagogicznej i dziesięcioletnie doświadczenie w służbie cywilnej Republiki Litewskiej. W wyborach w 2000 roku został członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. W grudniu 2001 r. wygrał konkurs na stanowisko sekretarza Związku Polaków na Litwie. Funkcję tę pełnił do końca roku 2012, kiedy to otrzymał nominację na stanowisko wiceministra kultury Republiki Litewskiej (2013-2014).

Od roku 2015 do 2020 był doradcą w Kancelarii Sejmu Republiki Litewskiej. W ramach działalności społecznej jest producentem i reżyserem imprez polskich na Litwie, m.in. pochodów (gromadzących ok. 10 tys. osób) z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą w Wilnie, koncertów emitowanych w TVP Polonia, przedsięwzięć artystycznych adresowanych do Polaków na Litwie i innych wydarzeń kulturalnych.

Był założycielem i członkiem zarządu Niezależnej Organizacji Europejskiej Młodzieży Polonijnej, której potrzebę powołania zainicjował Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. W latach 2006-2012 był sekretarzem, a w latach 2018-2022 sekretarzem generalnym Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W latach 2003-2011 pełnił mandat radnego Samorządu Rejonu Trockiego, w latach 2011-2015 został wybrany na radnego Samorządu Miasta Wilno.

W latach 2011-2015 był szefem Komisji ds. Młodzieży w Samorządzie Miasta Wilno, przewodniczącym Rady Nadzorczej Wileńskiego Pogotowia Ratunkowego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki samorządowej Komunikacja Miejska w Wilnie, członkiem Rady Nadzorczej Kliniki Odontologii Szpitalu Uniwersyteckiego w Wilnie. W latach 2016-2018 był ekspertem oceniającym projekty kulturalne w Radzie ds. Kultury Republiki Litewskiej, od roku 2017 – ekspert ds. projektów kulturalnych w Samorządzie Miasta Wilno, od 2019 r. – członek kapituły Nagrody św. Krzysztofa nadawanej przez mera Samorządu Miasta Wilno.

Jest zdobywcą tytułu plebiscytu organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński” oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej – Polak Roku 2012. Został wyróżniony Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia. Celem Unii jest integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego, reprezentowanie naszych wspólnych interesów oraz zachowanie przez następne pokolenia polskiej tożsamości narodowej i polskiego dziedzictwa kulturowego.

W 1993 roku na I Zjeździe w Londynie 6 organizacji polonijnych z zachodniej Europy utworzyło Europejską Radę Wspólnoty Polonijnych, która nie była organizacją, lecz porozumieniem o charakterze konsultatywnym i reprezentacyjnym, ale nie instytucjonalnym. Nie składała się z organizacji, lecz z wyznaczanych przez nie delegatów, nie było też składek członkowskich. W 1996 roku na II Zjeździe Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, który odbył w Pułtusku, 9. organizacji z państw Wschodniej i Południowej Europy zgłosiło akces do Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych.

W październiku 2000 r. w Pułtusku odbył się IV przełomowy Zjazd Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, w którym udział wzięło 29 organizacji z 22 krajów europejskich. Przyjęto nowy statut i nową nazwę organizacji: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Nowy statut, który obowiązuje z niewielkimi zmianami do chwili obecnej, był autorskim projektem Tadeusza Adama Pilata, zatwierdzonym został przez komisję statutową, a następnie przez zjazd. W 2002 roku EUWP przystąpiła do Rady Polonii Świata. W 2018 roku na X Zjeździe EUWP obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. W 2019 roku EUWP podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, formalizującą tym samym wieloletnią wspólną dobrą działalność.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.