EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH









   EUROPA-ŚWIAT




 2021-10-02 XXIV Zjazd Delegatów PZKO

2 października, w Domu Kultury „Strzelnica”, w Czeskim Cieszynie obradował XXIV Zjazd Delegatów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Zjazdowi przewodniczyli Bogdan Kokotek i Andrzej Suchanek.

Na Zjazd przybyli zaproszeni goście: Minister Kultury Republiki Czeskiej Lubomír Zaorálek; Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Ujazdowski; Senator RP Halina Bieda; Senator RC Jerzy Cieńciała; poseł Pavla Golasowska; wice hetman Stanisław Folwarczny; Stefan Gajda - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”; Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz; konsul Edyta Wodzyńska-Andreeva; przewodniczący wojewódzkiej komisji ds. mniejszości narodowych Vít Slováček; przedstawiciel Hawierzowa Bogusław Niemiec; dyrektor Teatru Cieszyńskiego Petr Kracik; kierownik Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Bogdan Kokotek; Szef Rady Programowej Fundacji „Odra Niemen” Krzysztof Marcinkiewicz; Kierownik Wydziału Eksperckiej Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą POLONICA Michał Michalski.



Obrady zapoczątkowała krótkim powitalnym przemówieniem prezes PZKO Helena Legowicz. Po polskim i czeskim hymnie państwowym chór „Cantitum Novum” pod batutą Leszka Kaliny zaśpiewał „Gaude Mater Polonia”. Po ustaleniu ordynacji wyborczej, przyjęciu programu zjazdu i uchwaleniu statutu głos zabrała prezes Helena Legowicz. Przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu i zwróciła w nim m.in. uwagę, że utrudnieniem w trakcie działalności zarządu była pandemia. Mimo to zarząd spotykał się on-line, a na konwentach prezesów frekwencja zawsze przekraczała 50 procent. Odniosła się też do projektu utworzenia Muzeum Zaolzia, który nie został zrealizowany, ale jak zaznaczyła muzeum może jednak powstać w formie internetowej.

Po wystąpieniu prezes Heleny Legowicz, Halina Zawadzka, przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej. Emocje wywołała sprawa Muzeum Zaolzia, którą poruszył Jan Ryłko, pomysłodawca utworzenia takiej placówki, który wyraził ubolewanie, że ta inicjatywa została zaniechana i zapowiedział, że będzie dalej dążył do powstania Muzeum. Po dyskusji ustępujący zarząd PZKO otrzymał absolutorium.

Po krótkiej przerwie głos zabrali zaproszeni goście – Lubomír Zaorálek, minister kultury Republiki Czeskiej, senator RP Kazimierz Ujazdowski, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, senator RC Jerzy Cienciała, Stanisław Folwarczny, wice hetman województwa morawsko-śląskiego ds. szkolnictwa i sportu. konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, oraz posłanka Pavla Golasowska.

Następnie rozpoczęto procedurę głosowania do Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PZKO na następną kadencję. Po głosowaniu i przeliczeniu głosów zostały ogłoszone wyniki wyborów. Delegaci wybrali jedyną kandydatkę na stanowisko prezesa, dotychczasową prezes Helenę Legowicz, która otrzymała 126 głosów. Do Zarządu Głównego zostali wybrani: Halina Szczotka, Adam Kolasa, Marek Bartnicki, Marian Jochymek, Stanisław Kołek, Lucyna Škňouřil, Gabriel Kopeć, Andrzej Suchanek, Piotr Chroboczek oraz Adam Farny. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Bohdan Prymus, Wiesław Wania, Halina Zawadzka, Zbigniew Franek i Tomasz Kostka.

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot polonijnych Tadeusz Adam Pilat skierował na ręce prezes PZKO Heleny Legowicz list gratulacyjny oraz podziękowania za zaproszenie na Zjazd. Listy gratulacyjne przesłali również: Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą; Szymon Szynkowski vel Sęk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Bolesław Piecha - Przewodniczący Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej.

Redakcja tekstu EUWP i foto. na podstawie:
https://beskidzka24.pl https://glos.live https://zwrot.cz



Helena Legowicz

Helena Legowicz jest zasłużoną polską działaczką społeczną i kulturalną na Zaolziu. Pochodzi z Olbrachcic, ukończyła Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 roku. W latach 1985-2018 pracowała na stanowisku Kierownika Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie, a od 1999 roku pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. W Kongresie Polaków w Republice Czeskiej pełniła funkcję przewodniczącej Rady Przedstawicieli. Była też członkiem Zarządu Głównego PZKO, gdzie po wyborach w 2017 roku pełniła funkcję prezesa. Na tegorocznym Zjeździe Delegatów została wybrana ponownie na funkcję Prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

Za całokształt pracy i znaczący wkład w rozwój czeskiego bibliotekarstwa została w tym roku wyróżniona prestiżową nagrodą i medalem Z.V. Tobolki, przyznawaną przez Stowarzyszenie Bibliotek Republiki Czeskiej i Fundację Bibliotek.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych



PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ





Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.