EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Dania
 2021-10-30 Zjazd Federacji „Polonia” w Danii

W sobotę 30 października odbył się w Kopenhadze XIII Zjazd Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich „Polonia” w Danii. Na zebranie przybyło 13 delegatów, 4 obserwatorów reprezentujących następujące organizacje polonijne w Danii: Związek Polaków w Danii, Oddział Główny, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Izby Polskiej w Taagerup, Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. A dama Sokolskiego (TKOP), Związek Polski w Aalborgu, Związek Polaków, Oddział Fyn, Związek Polski” Orzeł Biały” w Kopenhadze.

Na zaproszenie przewodniczącej Federacji Bogumiły Glos-Bojarskiej na zebranie przybył ze Szwecji prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat.

Przewodnicząca powitała przybyłych delegatów i gościa zebrania, po czym zatwierdzono porządek obrad oraz wybrano przewodniczącego obrad, którym został Cezary Szweps oraz sekretarza obrad, którym została Lidia Rybitwa. W skład komisji skrutacyjnej powołano Aleksandrę Sawicką i Włodzimierza Siekierskiego.

Uczestnicy wysłuchali i przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji. Federacja nie otrzymała żadnego wsparcia finansowego z Warszawy w 2021 roku. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte pod warunkiem uzupełnienia o dokumentację dotyczącą Informatora Polskiego.

Ustalono, że zostaną podjęte kroki w sprawie przekazania kodów do strony internetowej Federacji i ustalenia przyszłości Informatora Polskiego. Będą podjęte prace nad nowym statutem, dokonano zmian w składzie organizacji członkowskich Federacji a składkę członkowską zatwierdzono bez zmian.

Przystąpiono do wyboru władz Federacji.

- Przewodniczącą powtórnie została wybrana na 4-letnia kadencję Bogumiła Glos-Bojarska.
- W skład zarządu Federacji weszli: Cezary Szwebs, Helena Zamorska, Lidia Rybitwa i Agnieszka
- Zarząd ukonstytuuje się na kolejnym posiedzeniu.
- Rewizorem Federacji został Mirosław Loburski, miejsce zastępcy jest wakujące.

Na zakończenie głos zabrał gość zebrania, prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. W swym wystąpieniu podkreślił znaczenie Federacji Polonia. Powinna działać nawet przy zmniejszonej ilości organizacji członkowskich. Ważne jest by duńska Polonia mogła być reprezentowana w strukturach polonijnych w Europie i na świecie oraz wobec władz polskich. Zorganizowani mogą więcej, dlatego ciągle pracujemy nad procesem dalszej integracji ruchu polonijnego. Należy szukać porozumienia, gdyż proces rotacji w działalności polonijnej jest zjawiskiem normalnym jedni odchodzą inni przychodzą. Ważne jest, aby w atmosferze solidarności, dbając o jedność, aktywnie szukać nowych osób, które zastąpią odchodzących.

Redakcja tekstu EUWP
na podstawie sprawozdania Federacj

Bogumiła Glos-Bojarska

urodziła się w Lublinie, gdzie po ukończeniu szkoły podstawowej kształciła się w kierunku ekonomicznym w Liceum Ekonomicznym im. Vetterów a później na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej -Curie. W Polsce przez 11 lat pracowała w dziale kadr Zakładów Piwowarskich w Lublinie. W 1988 roku wyjechała z synem do Danii, gdzie mieszka w Kopenhadze od 33 lat. Ze względów zdrowotnych, od 2009 roku jest rencistką, przez wiele lat pracowała w Duńskim Banku oraz w rzemiośle artystycznym. Ma dorosłego syna i córkę, jej pasją są podróże i muzyka klasyczna.

Zawsze blisko związana ze środowiskiem polonijnym, przez wiele lat aż do 2007 roku była działaczką Głównego Oddziału Związku Polaków w Danii. W 2016 roku była inicjatorką powołania do życia Polskiego Związku Orzeł Biały w Kopenhadze, gdzie funkcję prezesa pełni do dziś. Od 2017 roku jest członkiem zarządu Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich „Polonia” w Danii, gdzie na Zjeździe Nadzwyczajnym w 2019 roku została wybrana na funkcję przewodniczącej Federacji. W tym roku, na kolejnym Zjeździe, została wybrana na tę funkcję na kolejną, czteroletnią kadencję.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.