EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2021-11-20 Rada Prezesów EUWP

W sobotę, 20 listopada odbyło się w formule online, na platformie Zoom, tegoroczne statutowe zebranie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, w godzinach od 14:00 do 16:00. Obowiązywała moderowana dyscyplina obrad i przestrzeganie ram czasowych wystąpień, co zaowocowało zakończeniem zebrania o przewidzianej godzinie. Udział w posiedzeniu Rady Prezesów, które miało charakter wewnętrzny, wzięli wyłącznie prezesi organizacji członkowskich EUWP lub w zastępstwie, upoważnione przez nich osoby. < /p>

Do udziału w Radzie Prezesów zgłoszono 43 osoby reprezentujące Sekretariat, Komisję Rewizyjną i 37 organizacji członkowskich EUWP. 39 osób uzyskało połączenie i uczestniczyło w zebraniu, reprezentując 33 organizacje członkowskie, co zapewniało kworum obrad.

Zebranie odbyło się zgodnie z zaproponowanym przez Sekretariat EUWP i przyjętym porządkiem obrad.

  1. Sprawozdanie Sekretariatu z działalności w roku 2021;
  2. Sytuacja organizacji polonijnych w kontekście pandemii i zmian w systemie finansowania;
  3. Obniżenie składki członkowskiej za lata 2020 i 2021.
  4. Przyjęcie nowych organizacji;
  5. Wypowiedzi organizacji członkowskich;
  6. Podsumowanie zebrania.

Rada Prezesów zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z działalności Sekretariatu EUWP rozesłanym wcześnie, a na zebraniu zaprezentowanym przez sekretarza generalnego EUWP Edwarda Trusewicza. Sprawozdanie zostało przyjęte i zatwierdzone.

Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat przedstawił obszernie główny temat problemowy zebrania: „Sytuacja organizacji polonijnych w kontekście pandemii i zmian w systemie finansowania”.

Rada Prezesów przychyliła się do propozycji prezydenta EUWP Tadeusza Pilata, by w dobie pandemii SARS-CoV-2 obniżyć o 50 proc. składkę członkowską za lata 2020 oraz 2021.

Prezydent zaprezentował kandydującą w skład EUWP i rekomendowana przez Sekretariat organizację Polską Macierz Szkolną w Belgii. Wystąpiła również prezes Macierzy, Barbara Wojda. Organizacja ta działa od roku 1952, skupiając się na niwie edukacji i angażując się w realizację inicjatyw kulturalnych. Polska Macierz Szkolna w Belgii zasiliła Szeregi Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych przy jednogłośnym poparciu Rady Prezesów stając się tym samym 42-ą organizacją członkowską polonijnej europejskiej wspólnoty.

Do udziału w dyskusji zgłosiło się 18 osób, z czego oprócz moderatora 15 zabrało głos. Europejscy liderzy polonijni m.in. przedyskutowali sytuację, w której Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w latach 2020 i 2021 nie udzieliła żadnego wsparcia finansowego dla inicjatyw programowych Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, mających na celu integrację ruchu polonijnego na Starym Kontynencie i budowanie propolskiego lobby (wnioski złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” były procedowane w stosownym konkursie). Były przykłady pozytywnych decyzji, ale wiele organizacji członkowskich, nie otrzymało żadnego wsparcia finansowego. Zasłużeni działacze polonijni, którzy na przeciągu wielu lat bezinteresownie dbają o krzewienie polskości w krajach swojego zamieszkania, podkreślali biurokratyczne, instrumentalne i przedmiotowe traktowanie organizacji polonijnych przez organ administracji rządowej, któremu powierzono działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Prezesi organizacji członkowskich EUWP wymienili zdania na temat swojej działalności i jej podyktowanej pandemią, modyfikacji. Wyrazili przy tym zdanie o konieczności dalszego zacieśniania współpracy w ruchu polonijnym w Europie i na świecie, zwłaszcza w tym niełatwym – pod wieloma względami – czasie.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.